Skip to content


REGULAMIN
FUNKCJONOWANIA CMENTARZA KOMUNALNEGO
W GÓRZE
 


I.                   POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.   Gmina Góra jest właścicielem Cmentarza Komunalnego w Górze, ul. Lipowa
2.   Administratorem cmentarza jest Technika Komunalna „TEKOM” w Górze na podstawie Umowy z dnia 31-12-2008 r.
3.   Cmentarz jest czynny w miesiącach: od 01 maja do 30 września od godz. 7:00 do 22:00 w pozostałym okresie od godz. 8:00 do 17:00
4.   Cmentarz Komunalny w Górze jest miejscem pochówku osób zmarłych bez względu na narodowość, wyznanie, światopogląd i pochodzenie społeczne. II.   

 
 
II.                      GROBY

1.    Pochówek zmarłych odbywa się według kolejności miejsc i zgodnie z planem zagospodarowania kwater i sektorów.
2.    Zwłoki mogą być pochowane przez złożenie w grobach ziemnych, murowanych
lub grobowcach na okres 20 lat.
3.    Jeśli po upływie 20 lat od dnia pochówku osoba opiekująca się grobem nie wniesie opłaty za następne 20 lat, Administrator cmentarza ma prawo grób przekopać i użyć go do pochowania innej osoby.
4.    Zarządca cmentarza nie ma obowiązku szukania osób do uregulowania opłaty.
Obowiązek ten spoczywa na osobach zainteresowanych grobem.
5.    Osobie, która mimo upływu 20 lat nie zgłosiła zastrzeżeń i nie wniosła odpowiedniej opłaty, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez Administratora cmentarza na grób innej osoby, pomimo tego, że grób utrzymywany był w należytym porządku.
6.    Wykaz grobów, które będą likwidowane podany zostanie do publicznej informacji na tablicy ogłoszeń Cmentarza Komunalnego, Urzędu Miasta i Gminy w Górze – na trzy miesiące przed ich likwidacją.
Wykazy takie będą sporządzane dwa razy w roku.


III.                    SPRAWY ORGANIZACYJNE

1.    Utrzymanie porządku na terenie cmentarza należy do Administratora Cmentarza Komunalnego w Górze.
2.    Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy
i powagi należnej zmarłym.
3.    Prace remontowe i budowlane wolno prowadzić wyłącznie w dni robocze w godzinach otwarcia cmentarza.
4.    Na prowadzenie prac remontowych i budowlanych należy uzyskać zgodę Administratora Cmentarza Komunalnego. Dotyczy to w szczególności:
- ustawienie nagrobków i pomników (lub ich remontu),
- sadzenie lub wycinanie drzew i krzewów,
- stawianie ławek i kwietników,
- wykonywanie  chodników lub utwardzanie przejść przy grobach lub między grobami
5.    Wszystkie elementy wykazane w pkt. 4 wykonane bez zgody lub wbrew negatywnej decyzji Administratora cmentarza, będą rozebrane i usunięte na koszt osoby opiekującej się grobem.
6.    Prace na cmentarzu należy wykonywać zgodnie z zezwoleniem, które określa ich zakres.
7.    Po ukończeniu prac należy niezwłocznie wywieźć z cmentarza:
- ziemię (w przypadku budowy grobu murowanego),
- pozostałe materiały budowlane i inne nieczystości.
8.    Wszelkie nieczystości należy składować wyłącznie do przeznaczonych na ten cel pojemników i kontenerów ustawionych i oznaczonych przez Administratora Cmentarza Komunalnego.
9.    Zabrania się:
- wprowadzania zwierząt,
- ustawiania nagrobków o wymiarach przekraczających granice powierzchni grobu
- zrywania, niszczenia wszelkiego rodzaju roślin i kwiatów,
- umieszczania elementów i symboli wyznaniowych na grobach i pomnikach bez
   zgody osoby opiekującej się danym grobem.
10.     Zabrania się wjazdu pojazdów na teren cmentarza z wyjątkiem pojazdów firm pogrzebowych oraz pojazdów posiadających upoważnienie do wjazdu na teren cmentarza.
 
 
IV.                     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Wszelkie skargi i wnioski dotyczące zarządu Cmentarzem Komunalnym w Górze należy składa pisemnie lub ustnie do Zarządu Spółki Technika Komunalna „TEKOM” w Górze.
2.    Cennik usług i opłat za korzystanie z cmentarza określony został uchwałą nr XXXI/200/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. Rady Miejskiej w Górze.
Cennik jest do wglądu  na tablicy ogłoszeń Cmentarza Komunalnego lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze.


Regulamin obowiązuje od dnia 1-01-2009 r.

ZATWIERDZAM  dnia 02-01-2009 r.